ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ετερόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ZITA TELECOMS», που εδρεύει στην Καλλιρόης 31 Αθήνα, 11743 με ΑΦΜ 998709658, εφεξής «Εταιρία», αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως εν­δεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελί­δων, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες, καταναλωτές,  ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την εκδήλωση της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική  σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κα­τηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύν­σεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλού­μενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μο­ναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστα­σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε.

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απ’ ευθείας ή/και online προϊόντα ή υπηρεσίες μας, που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρίας μας στον κλάδο της διαμεσολάβησης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου προς τον τελικό καταναλωτή, όταν καλείτε αριθμούς ή σύντομους κωδι­κούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξί­ας προς τον τελικό χρήστη (B2C) ή υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (Β2Β), ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ψυχαγωγικές, ηλεκτρονικής δι­ακυβέρνησης, mobile marketing.

 1. Νόμιμη επεξεργασία

Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυ­πηρέτηση έννομου συμφέροντος μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέ­ροντος, ήτοι:

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας καλώντας τον αριθμό 211.8804300 ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας (unsubscribe).

 1. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμό­ζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενι­κότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματα σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, δι­όρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμό­ζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε είτε αυτοτελώς, είτε μέσω θυγατρικών μας.

 1. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας.

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κά­θε υπηρεσίας μας, όπως:

 1. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας.

Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε προϊόντα / υπηρεσίες, για να επικοινωνήσετε μέσα ιστοσελίδων με άλλους χρήστες ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς κα προωθητικές ενέργειες.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους των υπηρεσιών μας στον κλάδο της διαμεσολάβησης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέ­χεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτι­κούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων για την αποστολή προωθητικών υλικών μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων sms/mms, που γίνεται πάντα μετά από  σχετική δήλωση συγκατάθεσή σας, καθώς και η αυτή η ίδια η δήλωση συγκατάθεσής σας τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται σε εσάς οι διαφημιστικές επικοινωνίες και οι προωθητικές ενέργειές μας και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών μας ή από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 1. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυα­κά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατ­φόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το πε­ριεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

Κατά τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, + κ.λπ„ χωρίς ουδεμία εμπλο­κή, επιρροή ή έλεγχο   εκ μέρους της Εταιρίας και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (27 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι. Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter, να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτε­στε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους. Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα και την εμπειρία χρήσης.

 1. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρί­τους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες στον χώρο της εμπορίας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Τέτοια τρίτα μέρη είναι οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής φυσικού αερίου, ενώ ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτι­κές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές όπως η  ΡΑΕ), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ,λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι μεταφορικές εταιρείες και άλλα σχετικά συστήματα διανομής.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέ­τουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. Δεν μπορού­με όμως να σας εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να εξε­τάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέ­ρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυπο­ποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότη­τα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφω­να με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας.

Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, Υπεύθυνο Ασφαλείας (Information Security Officer) και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κα­τάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυ­μοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, tokenisation, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχει­ρησιακής συνέχειας.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρη­σιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιρα­ζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συ­γκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

 1. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την εκδήλωση της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσής σας, όπως στο προοίμιο της παρούσας προελέχθη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσου­με προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβά­λουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελί­δα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, ή να σας στείλουμε προσφορές, προωθητικές ενέργειες, εξατομικευμένες ή μη, μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων sms/mms. Τονίζεται ότι δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει εγγράφως σε αυτές.

Αν επιθυμεί­τε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που τυχόν λάβατε από εμάς (unsubscribe).

Ως προελέχθη, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων για την αποστολή προωθητικών υλικών μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων sms/mms που γίνεται πάντα μετά από  σχετική δήλωση συγκατάθεσή σας κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και η αυτή η ίδια η δήλωση συγκατάθεσής σας τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται σε εσάς οι διαφημιστικές επικοινωνίες και οι προωθητικές ενέργειές μας και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών μας ή από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων.

Οι ιστοσελίδες της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδη­γούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, παροχής περιεχομένου, παραγωγών θεαμάτων, επαγγελματιών, παροχών υπηρεσιών μεταφοράς, παροχών υπηρεσιών πληρω­μών, κλπ, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς  και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε  καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία.

Η Εταιρία δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονι­κού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυ­ρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευ­δείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστο­σελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλε­κτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συν­δρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέ­πουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κά­νει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευ­χέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 1. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθή­σει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@zitatel.gr  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρα­κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε», διακριτικός τίτλος «ZITA TELECOMS», Καλλιρόης 31, Αθήνα, Τ.Κ. 11743.

 1. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 5/9/2019 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Η ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20 ΤΚ 15125, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9246101000 έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των χρηστών/επισκεπτών του site www.fthinoreyma.gr σας ενημερώνει τόσο για τις πρακτικές της όσο και για τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Είδος και πηγή Δεδομένων που συλλέγουμε

Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω τηλεφώνου προς το σκοπό υποβολής προσφοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Νομική Βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν τη σύναψη σύμβασης. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πλην του οριζόμενου στην παρούσα ενημέρωση.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι:

Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας δεδομένων, τηλεπωλήσεων, τηλεπικοινωνιών ή υποστηρίζει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας.

Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών.

Άλλοι συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software).

Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νομίμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του νόμου.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας. Διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Τήρηση Δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των Εκατόv ογδόντα (180) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την επικοινωνία μας μαζί σας δεν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση προμήθειας μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται άμεσα.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: ELPEDISON AE, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr.

Εφόσον, ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, η εταιρεία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.