Ποια Δικαιολογητικά Χρειάζεστε για Αλλαγή Παρόχου Ρεύματος;

Δικαιολογητικά για Αλλαγή Παρόχου

Η διαδικασία της αίτησης για την αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι εύκολη και γρήγορη, χωρίς ταλαιπωρία. Εάν υπάρχει κάποιος διακανονισμός με την προηγούμενη εταιρεία παροχής, είναι πιθανό να ζητηθεί η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει τη σχέση του αιτούντος με το ακίνητο.

Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση υπογραφεί σε άλλο όνομα, θα πρέπει να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://deddie.gr/ προκειμένου να ενημερωθείτε εάν η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για την παροχή σας παραμένει σε ισχύ.

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά ή τα έγγραφα που θα χρειαστεί να προσκομίσετε για την αλλαγή παρόχου ρεύματος.

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους ιδιώτες

Εάν είστε ιδιώτης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα παρακάτω:

 • αριθμό ΑΦΜ και ΔΥΟ·
 • αντίγραφο του αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Διαφορετικά, άδεια παραμονή ή διαμονής·
 • λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού ή κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΔΕΔΔΗΕ με αναγραφή του αριθμού παροχής·
 • εάν ο αριθμός παροχής είναι έως 25KVA, φωτογραφία με την ένδειξη του μετρητή.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει από άλλο άτομο με εξουσιοδότηση από εσάς, εφόσον έχει μαζί του:

 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Εναλλακτικά, άδεια παραμονής ή διαμονής·
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Εκκλησία, Δημόσιο, Πρεσβεία κ.λπ.).

Δικαιολογητικά για εταιρείες ή οργανισμούς

Στις περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσης, οι εταιρείες ή οργανισμοί που πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον έγγραφα για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, ανάλογα με την εταιρική μορφή ή το είδος επιχείρησης ή οργανισμού. Τα επιπλέον έγγραφα ανά είδος εταιρείας είναι τα εξής:

ΟΕ ή ΕΕ

Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου, στην οποία να αναγράφονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ή αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΕ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας·
 • απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναγράφεται ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΕ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας·
 • απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναγράφεται ο ορισμός του εκπροσώπου/διαχειριστή της εταιρείας, σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος·
 • απόσπασμα από τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΙΚΕ

 • αντίγραφο του Καταστατικού, το οποίου έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ·
 • απόφαση για τον ορισμό του διαχειριστή της εταιρείας.

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Αντίγραφο του Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από το αντίστοιχο ΦΕΚ·
 • αντίγραφο του πλέον πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο πιστοποιεί τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και τις εγκαταστάσεις.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

 • έγγραφο από τον αρμόδιο προϊστάμενο (Πρέσβης), το οποίο θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας·
 • πρωτότυπη βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έγγραφο από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Έγγραφο από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Μητρόπολη) που θα παρέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

Σημειώσεις

 1. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα ποσό ως εγγύηση όταν θα υπογράψετε τη νέα σύμβαση.
 2. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί έγγραφο που να αποδεικνύει τη σχέση με το ακίνητο.
 3. Εάν η σύμβαση υπογραφεί με διαφορετικό όνομα, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση deddie.gr και να ελέγξετε την ισχύ της ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου).

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα