Τι Είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), ή «κοινωνικό ρεύμα» όπως το ονομάζουμε επίσης, είναι μια ειδική κατηγορία τιμολογίου, με φθηνότερες τιμές κατανάλωσης, το οποίο δημιουργήθηκε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Δικαιούχοι του Κ.Ο.Τ. είναι οι πελάτες όλων των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας  (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΗΡΩΝ, Volterra, Green, Nova Energy, PETROGAZ ENERGY, Volton, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, We Energy, Solar Energy, OTE ESTATE, ΒΙΕΝΕΡ, Zeniθ, Elpedison, NRG, Ελίν, Watt+Volt, KEN, Protergia κ.α.). Η χρήση του περιορίζεται στην κύρια κατοικία. Προϋπόθεση για ένταξη στο Κ.Ο.Τ. είναι ο καταναλωτής να έχει την παροχή στο όνομά του/της ή στο όνομα του/της συζύγου.

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Προϋποθέσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Οι δικαιούχοι του Κ.Ο.Τ. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την Α΄ και τη Β΄. Οι προϋποθέσεις ένταξης στην κάθε κατηγορία αναλύονται παρακάτω.

Η Α΄ Κατηγορία του Κ.Ο.Τ. περιλαμβάνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Στη Β΄ Κατηγορία του Κ.Ο.Τ. εντάσσονται όσοι:

1. Βάσει του εκκαθαριστικού τους σημειώματος, εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κλίμακες εισοδήματος. Αφορά το ετήσιο συνολικό εισόδημα, είτε είναι πραγματικό είτε τεκμαρτό.

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  Όριο εισοδήματος: 9.000 €
 • Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
  Όριο εισοδήματος: 13.500 €
 • Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 15.750 €
 • Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 18.000 €
 • Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 24.750 €
 • Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 27.000 €

Στα νοικοκυριά στα οποία διαμένουν ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), τα προαναφερθέντα όρια προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Στα νοικοκυριά στα οποία διαμένουν ένα ή περισσότερα άτομα των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από κατ’ οίκον μηχανική υποστήριξη με ιατρικές συσκευές, τα προαναφερθέντα όρια προσαυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Τέλος, το όριο προσαυξάνεται κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος, έως του συνολικού ποσού των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού μελών.

2. Έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε τα μέλη του νοικοκυριού τους, με φορολογητέα αξία έως 120.000 ευρώ στην περίπτωση του μονοπρόσωπου νοικοκυριού, με προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του συνολικού ποσού των 180.000 ευρώ.

3. Δεν είναι υπόχρεοι του φόρου πολυτελείας, τόσο αυτοί όσο και τα μέλη του νοικοκυριού τους, και δεν περιλαμβάνουν στη δήλωσή τους δαπάνες που υποδηλώνουν πολυτελή διαβίωση, όπως δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, οδηγών, οικιακών βοηθών κ.λπ.  

Το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος αφορά το σύνολο της κατανάλωσης τετραμήνου και ισχύει εφόσον ο κάθε δικαιούχος δεν ξεπερνά τα σχετικά όρια κατανάλωσης.

Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ. Β΄: όρια κατανάλωσης

Ανάλογα με τον αριθμό μελών του κάθε νοικοκυριού,  ισχύουν τα παρακάτω όρια κατανάλωσης τετραμήνου για τα Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ Β΄:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (1.400 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος ή νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη (1.600 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (1.700 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, ή νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (1.800 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, ή νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (1.900 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, ή νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη (2000 kWh).

Οι καταναλώσεις που δεν ξεπερνούν τα 200 kWh σε όλη τη διάρκεια του τετραμήνου δεν εντάσσονται στις εκπτώσεις που παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Σε περίπτωση διαβίωσης ενός ή περισσότερων ατόμων με αναπηρία άνω του 67% σε ένα νοικοκυριό, υπάρχει προσαύξηση του ορίου κατά 300 kWh.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 200 kWh και 100 kWh για κάθε επιπλέον ενήλικο και ανήλικο μέλος αντίστοιχα, έως το ανώτατο όριο των 2.400 kWh για το νοικοκυριό συνολικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών. Εάν το νοικοκυριό περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή άτομα των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από κατ’ οίκον μηχανική υποστήριξη με ιατρικές συσκευές, το συγκεκριμένο ανώτατο όριο προσαυξάνεται κατά 300 kWh και 600 kWh αντίστοιχα.

Για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. Α΄, η έκπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,075 €/kWh. Αντίστοιχα, για την κατηγορία Β΄, είναι 0,045 €/kWh.

Εάν μετά την έκπτωση το υπόλοιπο της χρέωσης προμήθειας είναι αρνητικό, οι πάροχοι αναφέρουν στον ΔΕΔΔΗΕ την πραγματική έκπτωση που έλαβε ο χρήστης τους και αναγράφουν μηδενική χρέωση στο τιμολόγιο.  

Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη διάρκεια του τετραμήνου δεν πρέπει να ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια.  

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα